Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen tussen D/vers en zijn opdrachtgever. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend als die tussen de betrokken partijen schriftelijk overeengekomen zijn.

Mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en daarmee samenhangende prijsopgaven van D/vers zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

Alvorens aan de opdracht te beginnen, dient deze schriftelijk door de opdrachtgever aan D/vers te worden bevestigd d.m.v. een ondertekende offerte. Indien er zonder een bevestiging wordt gewerkt, gelden de offertevoorwaarden vanaf het ogenblik dat de shoot is gestart.

2. Andere ontwerpers/ontwerpbureaus

Als de opdrachtgever dezelfde opdracht aan meerdere fotografen wil geven of reeds gegeven heeft, moet hij alle betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen. Op vraag van D/vers dient de opdrachtgever ook de naam van betreffende fotografen bekend te maken.

3. Bezorgen van de nodige gegevens

Om de opdracht correct en tijdig uit te voeren en aan te leveren, dient de opdrachtgever volledige, degelijke en duidelijke informatie en/of materialen aan D/vers te bezorgen. Indien dit werd nagelaten door de opdrachtgever kan D/vers een toeslag aanrekenen om de informatie toch correct in de opdracht te verwerken.

4. Uitvoering en goedkeuring

De opdracht aan bedrijven met bedoeling tot het verveelvoudigen of publiceren van het ontwerp wordt steeds gegeven namens, in opdracht van en voor risico van de opdrachtgever van D/vers. Indien gewenst door de opdrachtgever, kan D/vers, waar nodig, wel beschikbaar zijn voor mondelinge begeleiding van de opdracht.

De door D/vers vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft de opdrachtgever in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

5. Auteursrecht

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model met betrekking tot voorontwerpen en definitieve ontwerpen, in welke zin dan ook, ontwikkeld door D/vers, komen uitsluitend toe aan D/vers. Zonder schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en D/vers met betrekking tot overdracht van deze rechten, blijven deze rechten bij D/vers. D/vers garandeert dat de door D/vers gemaakte ontwerpen origineel zijn en dat D/vers geldt als maker en in de zin van Auteurswet als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Het behoort niet tot de opdracht van D/vers om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooi-rechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Dit geldt eveneens voor onderzoek naar dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6. Eigendom van D/vers

D/vers heeft steeds het recht de gemaakte beelden te signeren en/of een naamsvermelding te eisen op publicaties. De opdrachtgever mag nooit het werk zonder vermelding van D/vers openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming.

Beelden die D/vers maakte met betrekking tot de opdracht, blijven eigendom van D/vers, tenzij hierover schriftelijke afspraken werden gemaakt tussen beide partijen.

D/vers mag te allen tijden de beelden gebruiken voor eigen publiciteit, tenzij hieromtrent andere en schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

7. Gebruik

Als de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig nagekomen heeft inzake de overeenkomst met D/vers, heeft hij het uitsluitende recht op het gebruik van de beelden wat betreft het publiceren en verveelvoudigen zoals overeengekomen bij de opdracht. Indien hierover niets vastligt dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. Indien de opdrachtgever het door D/vers vervaardigde ontwerp voor andere zaken dan initieel overeengekomen wenst te gebruiken, dient hierover tussen de betrokken partijen een nieuwe overeenkomst te worden gemaakt.

8. Wijzigingen

De opdrachtgever heeft geen toestemming om veranderingen aan gemaakte beelden van D/vers aan te brengen, tenzij als dit schriftelijk werd overeengekomen. Indien er wijzigingen gewenst worden dient D/vers als eerste de gelegenheid te krijgen om deze uit te voeren. Dit tegen een vergoeding gebaseerd op de honorariumtarieven van D/vers.

9. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, moet de opdrachtgever D/vers eveneens de kosten betalen die verbonden zijn aan het uitvoeren van de opdracht en die niet vallen onder de normale overheadkosten. Als D/vers verplicht is om meer of andere werkzaamheden te verrichten omdat de opdrachtgever het nodige, volledige, degelijke materiaal niet tijdig of niet aanleverde of omdat de opdrachtgever de opdracht en/of de briefing wijzigde, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd. Tijdens een opdracht, kan D/vers de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden naar redelijkheid factureren aan de opdrachtgever.

10. Betaling

Bij het plaatsen van een opdracht wordt 30% voorschot gerekend. Dit voorschot dient betaald te zijn vooraleer een opdracht wordt opgestart. Opdrachten kunnen in delen gefactureerd worden, telkens als een deel van de opdracht afgewerkt werd. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Indien de opdrachtgever niet conform de verkoopsvoorwaarden van D/vers betaald, worden alle door D/vers binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat er betaald wordt.

De opdrachtgever dient het aan hem gerichte factuur binnen de 8 kalenderdagen aangetekend te protesteren. Zo niet verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan.

De opdrachtgever mag zolang de betalingsplicht niet werd nageleefd in geen enkel geval en op geen enkele wijze de hem ter beschikking gestelde  beelden gebruiken.

Als de opdrachtgever een eerder verstrekte opdracht intrekt, dient deze het volledige honorarium dat D/vers zou toekomen bij voltooiing van de opdracht, samen met de bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen.

11. Duur overeenkomsten

Als D/vers bij herhaling als opdracht heeft werkzaamheden te verrichten voor een regelmatig verschijnende uitgave dan gelden deze voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze overeenkomst kent slechts een einde door schriftelijke opzegging met minimum drie maanden opzegtermijn.

12. Beëindigen opdracht

Indien D/vers de opdracht niet kan vervullen omwille van omstandigheden die niet van zijn wil afhankelijk zijn, kan D/vers deze opdracht neerleggen zonder tot verplicht te kunnen worden tot het uitkeren van schadevergoeding of garantie. D/vers heeft in dit geval wel recht op het honorarium voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten. De tot dan toe verrichtte werkzaamheden dienen ter beschikking gesteld te worden van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever er de oorzaak van is dat redelijkerwijs niet kan verlangd worden dat D/vers de opdracht verder vervult, heeft D/vers het recht de opdracht neer te leggen en het recht op het volledige honororium.

13. Aansprakelijkheid

D/vers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in tekst of ontwerp, indien de opdrachtgever overeenkomstig artikel 4, zijn goedkeuring heeft gegeven. D/vers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

De aansprakelijkheid van D/vers voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het D/vers toekomende honorarium.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het correct zijn van de inhoud alsook voor het respecteren van de wetgeving in de communicatiedragers die D/vers voor de opdrachtgever ontwerpt. Het controleren of aan het naleven van de juridische verplichtingen voldaan werd in de communicatie die D/vers ontwerpt, behoort niet tot de verantwoordelijkheid van D/vers.

D/vers is niet verantwoordelijk voor malfuncties, hacking of bugs in een website of webshop die opduiken na de oplevering van de website.

14. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart D/vers voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

15. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden D/vers niet tenzij D/vers hun toepasselijkheid schriftelijk heeft aanvaard.

16. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van D/vers is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van D/vers zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.